Criteris Qualificació Curricular GEI-ADE

Bloc curricular d'inici GEI-ADE

 Descarregar Pdf
La doble titulació de Grau en Enginyeria Informàtica i Grau en Administració i Direcció d'Empreses (GEIiADE) no té bloc curricular d'inici
   Darrera modificació:

Bloc curricular de finalització GEI-ADE

 Descarregar Pdf

Es calcularà la nota mitjana ponderada M, del bloc curricular de finalització, de la manera següent:

on N és el número total d’assignatures del bloc, Ai és la nota numèrica de l’assignatura i i Pi és el número de crèdits de l’assignatura i:

Codi

Assignatura

Crèdits

 

Codi

Assignatura

Crèdits

102013

Administració i manten. de sistemes i aplicac.

6

 

101314

Estadística avançada

6

102005

Àlgebra

6

 

102006

Estadística i optimització

9

102011

 Algorítmica i complexitat **

6

 

102002

Estructura de computadors 1

6

102061

4,5

 

102003

Estructura de computadors 2

6

102019

Ampl. de bases de dades i eng. de programari

6

 

102010

Estructures de dades

6

102032

Anàlisi, modelització i disseny de SI

6

 

102008

Física

6

101327

Anàlisis dels estats econòmico-financers

6

 

101301

Fonaments de comptabilitat

6

102014

Arquitectura de computadors

6

 

101312

Fonaments de finançament empresarial

6

102034

Arquitectura dels SI

6

 

101300

Fonaments de gestió d’empreses

6

102021

 Aspectes legals, socials i professionals **

6

 

101302

Història econòmica

6

102063

3

 

102020

Intel·ligència artificial

6

102016

Bases de dades

6

 

102017

Interacció persona-ordinador

6

101316

Comptabilitat de costos

6

 

102062

Llenguatges, autòmats i gramàtiques **

4,5

101311

Comptabilitat financera

6

 

102004

Lògica computacional

6

101321

Control de gestió i pressupostaria

6

 

101325

Marketing estratègic

6

101310

Direcció de màrqueting

6

 

102007

Matemàtica discreta

6

101326

Direcció d'operacions i logística

6

 

101318

Matemàtiques de les operacions financeres

6

101320

Direcció estratègica

6

 

101315

Organització i administració d'empreses

6

101328

Direcció financera

6

 

101305

Planificació comptable

6

102033

Direcció, organització i lideratge de project. tecn.

6

 

101322

Planificació fiscal de l'empresa

6

101324

Dret del treball

6

 

101317

Política econòmica

6

101319

Dret financer i tributari

6

 

102000

Programació 1

6

101306

Dret mercantil

6

 

102001

Programació 2

6

101329

Econometria

6

 

102022

Sistemes concurrents i paral·lels

6

101323

Economia espanyola i mundial

6

 

102023

Projecte web / Sistemes i tecnologies web

6

101307

Economia I

6

 

102012

Sistemes operatius

9

101313

Economia II

6

 

102015

Xarxes

9

102018

Enginyeria del programari

6

 

102031

Xarxes de sistemes d'informació

6

Total de crèdits: 327

 ** En el cas d’aquestes assignatures, modificades el curs 2017-2018, per fer el càlcul es faran servir les assignatures/crèdits que ha cursat l’estudiant, d’acord amb el seu expedient.


  • Posteriorment es calcularà la suma de crèdits no superats S, és a dir,

L’estudiant/a supera el bloc si es compleix alguna de les dues condicions següents:

  • Si l’estudiant/a té totes les assignatures aprovades, és a dir, Ai≥ 5 , per a cadascuna de les assignatures i = 1,2,..., N. En aquesta situació, la nota global del bloc curricular serà SUPERAT.
  • Si l’estudiant/a té una nota mitjana ponderada M ≥ 5,25 i el nombre total de crèdits no superats és S ≤ 18 i totes les notes de les assignatures són superiors o iguals a 4. En aquesta situació, se li compensaran les assignatures amb una nota inferior a 5 i la nota global del bloc curricular serà COMPENSAT.

Aplicació pràctica en aquest grau dels criteris inclosos a la Normativa d’Avaluació Curricular, aprovada per Consell de Govern de 25.10.2016, i modificada el 15.06.2017, el 18.02.2020, el 23.02.2022 i el 28.02.2024.

   Darrera modificació: