Criteris Qualificació Curricular GEES

Bloc curricular d'inici del Tronc Comú de les Enginyeries Industrials - Lleida

 Descarregar Pdf

Es calcularà la nota mitjana ponderada M, del bloc curricular d’inici, de la manera següent:

on N és el número total d’assignatures del bloc, Ai és la nota numèrica de l’assignatura i i Pi és el número de crèdits de l’assignatura i:

Codi

Assignatura

Pes

102100

Àlgebra lineal

6

102101

Càlcul

9

102113

Ciència dels materials

6

102106

Expressió gràfica 1

9

102104

Física I

6

102105

Física II

6

102109

Fonaments d’informàtica

6

102108

Organització d’empreses

6

102107

Química

6

 

TOTAL crèdits:

60

 

  • Posteriorment es calcularà la suma de crèdits no superats S, és a dir,

L’estudiant/a supera el bloc si es compleix alguna de les dues condicions següents:  

  • Si l’estudiant/a té totes les assignatures aprovades, és a dir, Ai≥ 5 , per a cadascuna de les assignatures i = 1,2,..., N. En aquesta situació, la nota global del bloc curricular serà SUPERAT.
  • Si l’estudiant/a té una nota mitjana ponderada M ≥ 5,25 i el nombre total de crèdits no superats és S ≤ 18 i totes les notes de les assignatures són superiors o iguals a 4. En aquesta situació, se li compensaran les assignatures amb una nota inferior a 5 i la nota global del bloc curricular serà COMPENSAT.

En cap cas, un estudiant podrà compensar en el global de la titulació més de 30 crèdits, sumant els compensats al Bloc Curricular d’Inici i al Bloc Curricular de Finalització.

Aplicació pràctica en aquest grau dels criteris inclosos a la Normativa d’Avaluació Curricular, aprovada per Consell de Govern de 25.10.2016, i modificada el 15.06.2017, el 18.02.2020 i el 23.02.2022.

 

 

   Darrera modificació:

Bloc curricular de finalització GEES

 Descarregar Pdf

Es calcularà la nota mitjana ponderada M, del bloc curricular de finalització, de la manera següent: 

on N és el número total d’assignatures del bloc, Ai és la nota numèrica de l’assignatura i i Pi és el número de crèdits de l’assignatura i:

Codi

Assignatura

Pes

102115

Automatització industrial

6

102149

Eficiència i control energèric

6

102148

Emmagatzematge d'energia

6

102302

Enginyeria de fluids

6

102111

Enginyeria tèrmica I

6

102301

Enginyeria tèrmica II

6

102142

Evaluació de l'impacte ambiental

6

102116

Fonaments d'enginyeria elèctrica

6

102114

Fonaments d'enginyeria electrònica

6

102150

Gestió i integració energètica

6

102143

Gestió mediambiental de les instal·lacions energètiques

6

102112

Mecànica de fluids

6

102103

Mètodes estadístics

6

102102

Mètodes numèrics

6

102119

Oficina tècnica

6

102117

Organització de la producció / Direcció de la producció

6

102141

Recursos energètics renovables

6

102147

Sistemes elèctrics de potència

6

102118

Tecnologies del medi ambient i sostenibilitat

6

102110

Teoria de mecanismes

6

102146

Utilització de l'energia elèctrica

6

 

TOTAL crèdits:

126


  • Posteriorment es calcularà la suma de crèdits no superats S, és a dir,


L’estudiant/a supera el bloc si es compleix alguna de les dues condicions següents:
 

  • Si l’estudiant/a té totes les assignatures aprovades, és a dir, Ai  ≥ 5 , per a cadascuna de les assignatures i = 1,2,..., N. En aquesta situació, la nota global del bloc curricular serà SUPERAT.
  • Si l’estudiant/a té una nota mitjana ponderada M ≥ 5,25 i el nombre total de crèdits no superats és S ≤ 18 i totes les notes de les assignatures són superiors o iguals a 4. En aquesta situació, se li compensaran les assignatures amb una nota inferior a 5 i la nota global del bloc curricular serà COMPENSAT.

En cap cas, un estudiant podrà compensar en el global de la titulació més de 30 crèdits, sumant els compensats al Bloc Curricular d’Inici i al Bloc Curricular de Finalització.

Aplicació pràctica en aquest grau dels criteris inclosos a la Normativa d’Avaluació Curricular, aprovada per Consell de Govern de 25.10.2016, i modificada el 15.06.2017, el 18.02.2020 i el 23.02.2022.

 

   Darrera modificació: