Guia docent GEES

Idioma/Language CA ES

EN

GUIA DOCENT Grau en Enginyeria de l'Energia i Sostenibilitat - CURS 2019/20

1r CURS (60 crèdits)
Codi Assignatura Tipus Semestre Crèdits
102101 Càlcul FB 1 9
102106 Expressió Gràfica 1 FB 1 9
102104 Física 1 FB 1 6
102107 Química FB 1 6
102100 Àlgebra Lineal FB 2 6
102113 Ciència dels Materials B 2 6
102105 Física 2 FB 2 6
102109 Fonaments d'Informàtica FB 2 6
102108 Organització d'Empreses FB 2 6

 

2n CURS (60 crèdits)
Codi Assignatura Tipus Semestre Crèdits
102111 Enginyeria Tèrmica 1 B 1 6
102116 Fonaments d'Enginyeria Elèctrica B 1 6
102102 Mètodes Numèrics FB 1 6
102118 Tecnologies del Medi Ambient i Sostenibilitat B 1 6
102110 Teoria de Mecanismes B 1 6
102115 Automatització Industrial B 2 6
102114 Fonaments d'Enginyeria Electrònica B 2 6
102112 Mecànica de Fluids FB 2 6
102103 Mètodes Estadístics B 2 6
102141 Recursos Energètics Renovables B 2 6

 

 

GUÍA DOCENTE Grado en Ingeniería de la Energía y la Sostenibilidad - CURSO 2019/20

1r CURSO (60 créditos)
Código Asignatura Tipo Semestre Créditos
102101 Cálculo FB 1 9
102106 Expresión Gráfica 1 FB 1 9
102104 Física 1 FB 1 6
102107 Química FB 1 6
102100 Álgebra Lineal FB 2 6
102113 Ciencia de los Materiales B 2 6
102105 Física 2 FB 2 6
102109 Fundamentos de Informática FB 2 6
102108 Organización de Empresas FB 2 6

 

2n CURSO (60 créditos)
Código Asignatura Tipo Semestre Créditos
102111 Ingeniería Térmica 1 B 1 6
102116 Fundamentos de Ingeniería Eléctrica B 1 6
102102 Métodos Numéricos FB 1 6
102118 Tecnologías del Medioambiente y Sostenibilidad B 1 6
102110 Teoría de Mecanismos B 1 6
102115 Automatización Industrial B 2 6
102114 Fundamentos de Ingeniería Electrónica B 2 6
102112 Mecánica de Fluidos FB 2 6
102103 Métodos Estadísticos B 2 6
102141 Recursos Energéticos Renovables B 2 6

 

COURSE GUIDE Bachelor’s degree in Energy and Sustainability Engineering YEAR 2019/20

1st COURSE (60 credits)
Code Subject Type Semester Credits
102101 Calculus FB 1 9
102106 Graphic Expression 1 FB 1 9
102104 Physics 1 FB 1 6
102107 Chemistry FB 1 6
102100 Linear Algebra FB 2 6
102113 Materials Science B 2 6
102105 Physics 2 FB 2 6
102109 Computer Science Basics FB 2 6
102108 Business Management FB 2 6

 

2nd COURSE (60 credits)
Code Subject Type Semester Credits
102111 Thermal Engineering 1 B 1 6
102116 Electrical Engineering Basics B 1 6
102102 Numerical Methods FB 1 6
102118 Environmental Technologies and Sustainability B 1 6
102110 Theory of Mechanisms B 1 6
102115 Industrial Automation B 2 6
102114 Electronic Engineering Basics B 2 6
102112 Fluid Mechanics FB 2 6
102103 Statistical Methods B 2 6
102141 Renewable Energy Resources B 2 6