Guia docent GEM

GRAU EN ENGINYERIA MECÀNICA - CURS 2012/13

1r CURS (60 crèdits)
Codi Assignatura Tipus Semestre Crèdits
102101 Càlcul FB 1 9
102104 Física 1 FB 1 6
102107 Química FB 1 6
102106 Expressió Gràfica 1 FB 1 9
102100 Àlgebra Lineal FB 2 6
102105 Física 2 FB 2 6
102108 Organització d'Empreses B 2 6
102109 Fonaments d'Informàtica FB 2 6
102113 Ciència dels Materials FB 2 6

 

2n CURS (60 crèdits)
Codi Assignatura Tipus Semestre Crèdits
102102 Mètodes Numèrics B 1 6
102110 Teoria de Mecanismes B 1 6
102111 Enginyeria Tèrmica 1 B 1 6
102116 Fonaments d'Enginyeria Elèctrica B 1 6
102118 Tecnologies del Medi Ambient i Sostenibilitat B 1 6
102103 Mètodes Estadístics B 2 6
102112 Mecànica de Fluids FB 2 6
102114 Fonaments d'Enginyeria Electrònica B 2 6
102115 Automatització Industrial FB 2 6
102305 Elasticitat i Resistència de Materials 1   2 6

 

3r CURS (60 crèdits)
Codi Assignatura Tipus Semestre Crèdits
102117 Direcció de la Producció B 1 6
102301 Enginyeria Tèrmica 2 B 1 6
102303 Teoria de Màquines B 1 6
102306 Elasticitat i Resistència de Materials 2 B 1 6
102308 Materials per a la Fabricació Mecànica B 1 6
102302 Enginyeria de Fluids B 2 6
102304 Càlcul i Disseny de Màquines B 2 6
102307 Estructures i Construccions Industrials B 2 6
102309 Tecnologies de Fabricació B 2 6
102310 Expressió Gràfica 2 O 2 6

 

4t CURS (60 crèdits)
Codi Assignatura Tipus Semestre Crèdits
102314

Pràctiques Tutelades en Empresa

B 1 15
102119 Oficina Tècnica O 1 6
  Optativa 1 O 1 6
  Optativa 2 B 2 6
  Optativa 3 B 2 6
102315 Treball Final de Grau O 2 15
101434 Activitats d'universitat
(Matèria Transversal)
O 2 6

Optatives

Construcció sostenible:

Instal·lacions:

Mecatrònica: