Guia docent GEQ

Idioma/Language CA ES EN

 

GUIA DOCENT Grau en Enginyeria Química CURS 2019/20

1r CURS (60 crèdits)
Codi Assignatura Tipus Semestre Crèdits
102321  Càlcul FB 1 9
102324  Física I FB 1 6
102326  Expressió Gràfica FB 1 9
102327  Química FB 1 6
102320  Àlgebra Lineal FB 2 6
102325  Física II FB 2 6
102328  Organització d'Empreses B 2 6
102329  Fonaments d'Informàtica FB 2 6
102333  Ciència dels Materials B 2 6

 

2n CURS (60 crèdits)
Codi Assignatura Tipus Semestre Crèdits
102322  Mètodes Numèrics FB 1 6
102330  Teoria de Mecanismes B 1 6
 102331 Termodinàmica i Transmissió de Calor B 1 6
 102336 Fonaments d'Enginyeria Elèctrica B 1 6
102338  Tecnologies del Medi Ambient i Sostenibilitat B 1 6
 102323 Mètodes Estadístics FB 2 6
102332  Mecànica de Fluïds B 2 6
102334  Fonaments d'Enginyeria Electrònica B 2 6
102335  Automatització Industrial B 2 6
102344  Físicoquímica B 2 6

 

3r CURS (60 crèdits)
Codi Assignatura Tipus Semestre Crèdits
102337  Organització de la producció B 1 6
 102342 Experimentació en química i enginyeria química I B 1 6
102341  Enginyeria de la reacció química B 1 6
 102340 Operacions bàsiques B 1 6
102345  Química orgànica B 1 6
102347  Anàlisi química industrial B 2 6
 102346 Biotecnologia B 2 6
 102343 Experimentació en química i enginyeria química II B 2 6
102349  Legislació Química Industrial B 2 6
102348  Processos de Química Industrial B 2 6

 

4r CURS (60 crèdits)
Codi Assignatura Tipus Semestre Crèdits
102354  Anàlisi i Química Ambienta Aplicada O 1 6
102355  Enginyeria dels Processos Bioquímics O 1 6
102353  Polímers i Proteïnes O 1 6
102339  Metodologia de projectes B 1 6
 102358 Anàlisi de Dades O 2 6
102356  Gestió de recursos O 2 6
102357  Ecoinnovació O 2 6
 102363 Treball de Fi de Grau B 2

15

102362  Pràctiques Tutelades a l'empresa B 1-2 15
 102359 Mobilitat I O 1-2

6

 102360 Mobilitat II O 1-2

6

 102361 Mobilitat III O 1-2

6

101434 

Matèria transversal  

O 1-2 6

 

GUÍA DOCENTE Grado en Ingeniería Química CURSO 2019/20

1r CURSO (60 créditos)
Codigo Asignatura Tipo Semestre Créditos
102321  Cálculo FB 1 9
102324  Física I FB 1 6
102326  Expresión Gráfica FB 1 9
102327  Química FB 1 6
102320  Álgebra Lineal FB 2 6
102325  Física II FB 2 6
102328  Organización de Empresas B 2 6
102329  Fundamentos de Informática FB 2 6
102333  Ciencia de los Materiales B 2 6

 

2º CURSO (60 créditos)
Codigo Asignatura Tipo Semestre Créditos
102322  Métodos Numéricos FB 1 6
 102330 Teoría de Mecanismos B 1 6
102331  Termodinámica y Transmisión de Calor B 1 6
 102336 Fundamentos de Ingeniería Eléctrica B 1 6
102338  Tecnologías del Medioambiente y Sostenibilidad B 1 6
102323  Métodos Estadísticos FB 2 6
102332  Mecánica de Fluidos B 2 6
102334  Fundamentos de Ingeniería Electrónica B 2 6
102335  Automatización Industrial B 2 6
 102344 Físicoquímica B 2 6

 

3r CURSO (60 créditos)
Codigo Asignatura Tipo Semestre Créditos
102337  Organización de la producción B 1 6
102342  Experimentación en química e ingeniería química I B 1 6
102341  Ingeniería de la reacción química B 1 6
102340  Operaciones básicas B 1 6
102345  Química orgánica B 1 6
102347  Análisis química industrial B 2 6
102346  Biotecnologia B 2 6
102343  Experimentación en química e ingeniería química II B 2 6
 102349 Legislación Química Industrial B 2 6
102348  Procesos de Química Industrial B 2 6

 

4º CURSO (60 créditos)
Codigo Asignatura Tipo Semestre Créditos
102354  Análisis i química ambiental Aplicada O 1 6
102355  Ingeniería de los Procesos Bioquímicos O 1 6
102339  Metodología de proyectos B 1 6
 102353 Polímeros y proteínas O 1 6
 102358 Análisis de Datos O 2 6
102356  Gestión de recursos O 2 6
 102357 Ecoinnovación O 2 6
102363  Trabajo de Final de Grado B 2

15

 102362 Prácticas Tuteladas en Empresa B 1-2 15
102359  Movilidad I O 1-2

6

102360  Movilidad II O 1-2

6

102361  Movilidad III O 1-2

6

101434  Materia transversal   O 1-2 6

 

COURSE GUIDE Bachelor’s degree in Chemical Engineering YEAR 2019/20

1st COURSE (60 credits)
Code Subject Type Semester Credits
 102321 Calculus FB 1 9
 102324 Physics I FB 1 6
 102326 Graphic Expression FB 1 9
102327  Chemistry FB 1 6
102320  Linear Algebra FB 2 6
 102325 Physics II FB 2 6
 102328 Business managemet B 2 6
 102329 Informatics basics FB 2 6
 102333 Materials Science B 2 6

 

2nd COURSE (60 credits)
Code Subject Tipe Semester Credits
102322  Numerical Methods FB 1 6
102330  Theory of Mechanisms B 1 6
102331  Thermodynamics and heat transmission B 1 6
102336  Electrical Engineering basics B 1 6
102338  Environment Technologies and Susainability B 1 6
102323  Statistical Methods FB 2 6
102332  Fluid Mechanics B 2 6
102334  Electronic Engineering Basics B 2 6
102335  Industrial Automatization B 2 6
102344  Physical Chemestry B 2 6

 

3rd COURSE (60 credits)
Code Subject Tipe Semester Credits
102337  Organization of Production B 1 6
102342  Experimentation in Chemical Engineering I B 1 6
102341  Chemical Reaction Engineering B 1 6
102340  Unit Operations B 1 6
102345 Organic Chemical B 1 6
 102347 Industrial Chemical Analysis B 2 6
102346  Biotechnology B 2 6
102343  Experimentation in Chemical Engineering II B 2 6
102349  Industrial Chemical Legislation B 2 6
 102348 Industrial Chemestry Processes B 2 6

 

4th COURSE (60 credits)
Code Subject Tipe Semester Credits
102354  Industrial Chemical Analysis O 1 6
102355  Biochemical Processes Engineering O 1 6
102353  Polymers and Proteins O 1 6
 102339 Project Methodology B 1 6
102358  Analisis of Data O 2 6
102356  Resource management O 2 6
102357  Ecoinnovation O 2 6
102363  Bachelor Thesis B 2

15

 102362 Internship B 1-2 15
102359  Mobility I O 1-2

6

 102360 Mobility II O 1-2

6

102361  Mobility III O 1-2

6

101434  Cross-disciplinary Subject   O 1-2 6