Guia docent GTIDIC

Idioma/Language CA ES EN

 

GUIA DOCENT Grau en Tècniques d'Interacció Digital i de Computació (Campus Igualada)  - CURS 2018/19

1r CURS (60 crèdits)
Codi Assignatura Tipus Semestre Crèdits
102364  Algorítmica i Programació  FB 1  6
102365  Estructura de Computadors FB  1 6
102366  Lògica Computacional FB  1 6
102367  Disseny i Creativitat en Entorns Interactius  FB  1 6
 102372  Matemàtiques per a la Computació FB  1 6
102368  Programació Orientada a Objectes FB  2  6
 102369 Arquitectura de Computadors FB  2  6
102370   Plataformes de Desenvolupament d'Aplicacions FB  2  6
102371  Interacció i Usabilitat FB  2  6
 102374 Organització Empresarial FB 2 6

 

GUÍA DOCENTE Grado en Técnicas de Interación Digital y de Computación - CURSO 2018/19

1r CURSO (60 créditos)
Codigo Asignatura Tipo Semestre Créditos
102364  Algorítmica y Programación  FB 1  6
102365  Estructura de Computadores FB  1 6
102366  Lógica Computacional FB  1 6
102367  Diseño y Creatividad en Entornos Interactivos  FB  1 6
 102372 Matemáticas para la Computación FB  1 6
 102368 Programación Orientada a Objectos FB  2  6
102369 Arquitectura de Computadores FB  2  6
102370 Plataformas de Desarrollo de Aplicaciones FB  2  6
102371  Interacción y Usabilidad FB  2  6
102374  Organización Empresarial FB 2 6

 

COURSE GUIDE Bachelor’s degree in Digital Interaction and Computing Techniques YEAR 2018/19

1st COURSE (60 credits)
Code Subject Type Semester Credits
102364  Algorithms and Programming  FB 1  6
102365  Computer Organization FB  1 6
102366 Computational Logic FB  1 6
102367  Design and Creativity in Interactive Environments  FB  1 6
102372  Mathematics for Computing FB  1 6
102368  Object Oriented Programming FB  2  6
102369  Computer Architecture FB  2  6
102370 Application Development Platforms FB  2  6
102371  Interaction and Usability FB  2  6
102374  Business Manegement FB 2 6