Guia docent MCAE

MASTER EN CIÈNCIES APLICADES A L'ENGINYERIA

CURS 2011/12

 

  MÀSTER EN CIÈNCIES APLICADES A L'ENGINYERIA  
  PLA 2010  
               
Codis Assignatures     Tipus Crèdits Quadrimestre
  PRIMER CURS          
13200 Mètodes físico-químics avançats aplicats a l'enginyeria OB 4,5 1
13201 Mètodes numèrics i estadístics en processos d'enginyeria OB 4,5 1
13202 Eficiència energètica de sistemes d'enginyerua complexos i integrats OB 4,5 1
13203 Innovació tecnològica en la construcció sostenible OB 4,5 1
13204 Processament massiu de dades   OB 4,5 1
13205 Tècniques avançades per a la computació OB 4,5 1
13206 Introducció a la recerca     OB 4,5 1
13207 Treball integrat en un grup de recerca OB 4,5 2
13208 Treball de final de màster   OB 15 2
               
  ASSIGNATURES OPTATIVES (cal cursar 9 crèdits)      
13211 Mètodes avançats en sistemes dinàmics OP 4,5 2
13213 Control avançat de sistemes elèctrics complexos OP 4,5 2
13217 Entorns paral·lels i distribuïts   OP 4,5 2
13215 Tècniques avançades d'intel·ligència artificial OP 4,5 2
               
               
    OB: Obligatòria     OP: Optativa