Guia docent MEC

Idioma/Language CA ES EN

 

GUIA DOCENT Màster en Enginyeria del Cuir (Campus d'Igualada) CURS 2019/20

PRIMER CURS (60 crèdits)
Codi Assignatura Tipus Quadrimestre Crèdits
103110  Disseny avançat de processos d'adoberia 1  Obligatòria 1 9
103114  Disseny i automatització de la industria del cuir Obligatòria  1 3
103115  Anàlisi instrumental i normalització Obligatòria  1 6
103116  Química de la proteïna Obligatòria 1 6
103117  Polímers Obligatòria 1 6
103111  Disseny avançat de processos d'adoberia 2 Obligatòria  2 9
103112  Tècniques Innovadores Obligatòria 2 6
 103113 Gestió Ambiental Obligatòria 2 3
103118  Tecnologia avançada d'acabats 1 Obligatòria  2 6
 103119 Tecnologia avançada d'acabats 2 Obligatòria 2 6

 

SEGON CURS (30 crèdits)
Codi Assignatura Tipus Quadrimestre Crèdits
103120  Anàlisi de cicle de vida de la pell Optativa 1 6
103121  Internacionalització i gestió de mercats Optativa 1 3
103122  Metodologia de la investigació i disseny d'experiments Optativa  1 6
103123  Pràctiques externes Optativa  1 15
103124 Treball Final de màster Obligatòria  1 15

 

GUÍA DOCENTE Màster en Ingeniería del Cuero (Campus Igualada)  CURSO 2019/20

PRIMER CURSO (60 créditos)
Codigo Asignatura Tipo Cuatrimestre Créditos
103110  Diseño avanzado de procesos de curtería 1  Obligatoria 1 9
103114  Diseño y automatización de la industria del cuero Obligatoria  1 3
103115  Análisis instrumental y normalización Obligatoria 1 6
103116  Química de la proteína Obligatoria 1 6
103117 Polímeros Obligatoria 1 6
103111  Diseño avanzado de procesos de curtería 2 Obligatoria  2 9
 103112 Técnicas Innovadoras Obligatoria 2 6
103113  Gestión Ambiental Obligatoria 2 3
 103118 Tecnología avanzada de acabados 1 Obligatoria  2 6
 103119 Tecnología avanzada de acabados 2 Obligatoria 2 6

 

SEGUNDO CURSO (30 créditos)
Codigo Asignatura Tipo Cuadrimestre Créditos
103120  Análisis de ciclo de vida de la piel Optativa 1 6
103121  Internacionalización y gestión de mercados Optativa 1 3
103122  Metodología de la investigación y diseño de experimentos Optativa  1 6
103123  Prácticas externas Optativa  1 15
103124  Trabajo Final de máster Obligatoria  1 15

 

COURSE GUIDE Master's degree in Leather Engineering YEAR 2019/20

FIRST COURSE (60 ECTS)
Code Course Type Semester Credits
103110  ADVANCED DESIGN OF TANNING PROCESSES 1  Obligatory 1 9
103114  DESIGN AND AUTOMATION OF THE LEATHER INDUSTRY Obligatory  1 3
103115  INSTRUMENTAL ANALYSIS AND STANDARDIZATION Obligatory  1 6
103116  PROTEIN CHEMISTRY Obligatory 1 6
103117  POLYMERS Obligatory 1 6
103111  ADVANCED DESIGN OF TANNING PROCESSES 2 Obligatory  2 9
103112  INNOVATIVE TECHNIQUES Obligatory 2 6
103113 ENVIRONMENTAL MANAGEMENT Obligatory 2 3
103118  ADVANCED TECHNOLOGY OF LEATHER FINISHING 1 Obligatory  2 6
103119  ADVANCED TECHNOLOGY OF LEATHER FINISHING 2 Obligatory 2 6

 

SECOND COURSE (30 ECTS)
Code Course Type Semester Credits
103120  LIFE CYCLE ANALYSIS IN LEATHER Optional 1 6
103121  INTERNATIONALIZATION AND MARKETS MANAGEMENT Optional 1 3
103122  RESEARCH METHODOLOGY AND EXPERIMENTAL DESIGN Optional  1 6
 103123 INTERNSHIP Optional  1 15
 103124 MASTER'S THESIS Obligatory  1 15