Guia docent MIND

MASTER EN ENGINYERIA INDUSTRIAL

CURS 2011/12

 

  MÀSTER EN ENGINYERIA INDUSTRIAL  
               
             PLA 2010      
Codis Assignatures     Tipus Crèdits Quadrimestre
  PRIMER CURS          
14359 Administració d'empreses i estructures organitzatives OB 6 1
14358 Construccions industrials I   OB 6 1
14350 Generació i distribució de l'energia   OB 6 1
14356 Instal·lacions elèctriques i de climatització OB 6 1
14351 Sistemes de fabricació avançats   OB 6 1
14355 Disseny de sistemes electrònics i de control OB 6 2
14352 Disseny i assaig de màquines I   OB 6 2
14354 Màquines tèrmiques i hidràuliques   OB 6 2
14353 Operacions bàsiques de processos químics OB 6 2
14360 Organització industrial I     OB 6 2
               
COMPLEMENTS DE FORMACIÓ:          
14375 Automatització industrial     CF 6 1
14373 Direcció de la producció     CF 6 1
14378 Enginyeria tèrmica I     CF 6 1
14374 Expressió gràfica II     CF 6 1
14380 Fonaments d'enginyeria elèctrica   CF 6 1
14371 Tecnologies de medi ambient i sostenibilitat CF 6 1
14377 Teoria de mecanismes     CF 6 1
14379 Anglès a l'enginyeria     CF 6 2
14383 Instal·lacions I     CF 6 2
14372 Fonaments d'enginyeria electrònica   CF 6 2
 
OB: Obligatòria     OP: Optativa   CF: Complement de formació