Guia docent AT

GUIA DOCENT AT - CURS 07/08

CodisAssignaturesTipusDuradaCrèdits
  PRIMER CURS
53000 Càlcul numèric [pdf] B Q 6
53001 Economia aplicada [pdf] T Q 6
53002 Expressió gràfica aplicada a les construccions arquitectòniques [pdf] T Q 6
53004 Fonaments d'expressió gràfica [pdf] T Q 4,5
53005 Fonaments físics de l'arquitectura [pdf] T Q 7,5
53006 Fonaments matemàtics de l'arquitectura [pdf] T Q 7,5
53007 Història de la construcció [pdf] T Q 4,5
53008 Informàtica aplicada a l'arquitectura [pdf] B Q 6
53009 Materials de la construcció [pdf] T Q 4,5
53010 Tecnologia dels materials [pdf] T Q 6
 
  SEGON CURS
53011 Aspectes legals de la construcció. Gestió urbanística [pdf] T Q 6
53012 Electrònica aplicada a l'edificació [pdf] B Q 6
53026 Teoria d'estructures [pdf] T Q 6
53014 Instal·lacions de fluids [pdf] T Q 6
53015 Instal·lacions electromecàniques [pdf] T Q 6
53016 Introducció a la transferencia de calor [pdf] B Q 6
53017 Patologia i diagnosi [pdf] T Q 4,5
53018 Resistència dels materials [pdf] T Q 6
53003 Sistemes i tipologies de la construcció [pdf] T Q 7,5
 
  TERCER CURS
53019 Amidaments, pressupostos i valoracions [pdf] T Q 6
53020 Equips d'obres, instal·lacions i medis auxiliars [pdf] T Q 6
53021 Organització d'obres [pdf] T Q 6
53022 Planificació, programació i control d'obra [pdf] T Q 6
53023 Pràctiques tutelades en empresa [pdf] B Q 15
53024 Seguretat i prevenció [pdf] T Q 6
53025 Tècniques de control de qualitat [pdf] T Q 4,5
53027 Topografia i replantejaments [pdf] T Q 6
53013 Formigó estructural [pdf] T Q 6
 
  Assignatures optatives:
 
  Blocs d'optativitat:
 
  Projecte final de carrera:
         
         

A:Anual Q:Quadrimestral T:Troncal B:Obligatòria O:Optativa L:Lliure elecció