Guia docent ETIM

GUIA DOCENT ETIM - CURS 09/10

CodisAssignaturesTipusDuradaQuadrimestreCrèdits
  PRIMER CURS
5500 Càlcul [pdf] T A A 9
5501 Fonaments Físics de l'enginyeria [pdf] T A A 9
5502 Expressió gràfica i disseny assistit per ordinador [pdf] T A A 12
5503 Àlgebra linial [pdf] T Q 1 6
5504 Fonaments d'informàtica [pdf] T Q 1 6
5506 Química dels materials [pdf] B Q 1 4,5
5507 Programació de computadors [pdf] B Q 2 4,5
5508 Fonaments de tecnologia elèctrica [pdf] T Q 2 6
5505 Fonaments de ciència dels materials [pdf] T Q 2 6
 
  SEGON CURS
5513 Elasticitat i resistència de materials [pdf] T A A 9
5515 Enginyeria tèrmica [pdf] T A A 9
5516 Mecànica i teoria de mecanismes [pdf] T A A 12
5518 Mètodes numèrics [pdf] B Q 1 7,5
5510 Ampliació de física [pdf] B Q 1 6
5509 Adm. empreses i org. producció [pdf] T Q 1 6
5517 Mètodes estadístics de l'enginyeria [pdf] T Q 2 6
5514 Enginyeria fluidomecànica [pdf] T Q 2 6
5523 Teoria d'estructures [pdf] T Q 2 4,5
5520 Pràctiques tutelades en empresa B Q 2 15
 
  TERCER CURS
5511 Construccions i arquitectura industrial [pdf] T Q 1 4,5
5519 Oficina tècnica [pdf] T Q 1 6
5522 Tecnologia mecànica [pdf] T Q 1 6
5512 Disseny de màquines [pdf] T Q 2 6
 
  ASSIGNATURES OPTATIVES INTENSIFICACIÓ FRED I CALOR INDUSTRIAL
5552 Producció de l'energia tèrmica [pdf] O Q 2 6
5530 Gestió de sistemes energètics [pdf] O Q 1 6
5549 Sistemes de fred i climatització [pdf] O Q 1 6
5529 Motors endotèrmics [pdf] O Q 2 4,5
5553 Bescanviadors de calor en la indústria [pdf] O Q 2 4,5
 
  ASSIGNATURES OPTATIVES INTENSIFICACIÓ CONTROL I REGULACIÓ DE PROCESSOS
5534 Oleohidràulica i pneumàtica [pdf] O Q 1 6
5548 Autòmats programables [pdf] O Q 1 4,5
5535 Intel·ligència artificial: aplicacions a l'enginyeria [pdf] O Q 2 6
5532 Instrumentació industrial [pdf] O Q 2 4,5
 
  PROJECTE FINAL DE CARRERA
5521 Projecte fi de carrera T Q 2 15
5545 Projecte fi de carrera - Control i regulació de processos T Q 2 15
5544 Projecte fi de carrera - Fred i calor industrial T Q 2 15
5547 Projecte fi de carrera - Construccions i arquitectura industrials T Q 2 15
5546 Projecte fi de carrera - Gestió de la producció, qualitat i màrqueting industrial T Q 2 15

A:Anual Q:Quadrimestral T:Troncal B:Obligatòria O:Optativa L:Lliure elecció