Guia docent GAT

GRAU ARQUITECTURA TÈCNICA - CURS 2017/18

PRIMER CURS (60 crèdits)
Codi Assignatura Tipus Semestre Crèdits
101402 Física [es] [eng] FB 1 9
101400 Càlcul i Estadística [es] [eng] FB 1 7.5
101403 Expressió Gràfica 1 [es] [eng] FB 1 6
101409 Informàtica [es] [eng] FB 1 6
101405 Materials 1 [es] [eng] FB 2 7.5
101401 Àlgebra Lineal [es] [eng] FB 2 6
101404 Expressió Gràfica 2 [es] [eng] B 2 6
101406 Instal·lacions 1 [es] [eng] FB 2 6
101414 Història de la Construcció [es] [eng] FB 2 6

 

SEGON CURS (60 crèdits)
Codi Assignatura Tipus Semestre Crèdits
101412 Materials 2 [es] [eng] B 1 9
101419 Instal·lacions 2 [es] [eng] B 1 6
101416 Estructures 1 [es] [eng] B 1 6
101410 Expressió Gràfica 3 [es] [eng] B 1 6
101422 Equips d'Obra, Instal·lacions i Mitjans Auxiliars [es] [eng] B 1 6
101413 Sistemes i Tipologies de la Construcció [es] [eng] B 2 6
101408 Legislació i Gestió Urbanística [es] [eng] FB 2 7.5
101417 Estructures 2 [es] [eng] B 2 6
101407 Economia i Empresa [es] [eng] FB 2 7.5

 

TERCER CURS (60 crèdits)
Codi Assignatura Tipus Semestre Crèdits
101418 Estructures 3 [es] [eng] B 1 6
101421 Planificació, Programació i Control [es] [eng] B 1 6
101426 Peritatges i Valoracions [es] [eng] B 1 6
101411 Topografia i Replantejaments [es] [eng] B 1 6
101425 Pressupostos i Amidaments [es] [eng] B 1 6
101420 Organització d'Obres [es] [eng] B 2 6
101424 Control de Qualitat i Normativa [es] [eng] B 2 6
101423 Seguretat i Salut [es] [eng] B 2 9
101415 Patologia i Diagnosi [es] [eng] B 2 6
101434 Activitats d'universitat
(Matèria Transversal)
O 2 3

 

QUART CURS (60 crèdits)
Codi Assignatura Tipus Semestre Crèdits
101438 Pràctiques tutelades [es] [eng] B 1 15
  Optativa 1 O 1 6
  Optativa 2 O 1 6
  Optativa 3 O 1 6
101439 Treball Final de Grau [es] [eng] B 2 15
101427 Oficina Tècnica [es] [eng] B 2 9
101434 Activitats d'universitat
(Matèria Transversal)
O 2 3

 

Optatives / Itineraris