Guia docent GEOIL

Idioma/language CA ES EN

 

GUIA DOCENT Grau en Organització Industrial i Logística (Campus Igualada) - CURS 2018/19

1r CURS (60 crèdits)
Codi Assignatura Tipus Semestre Crèdits
102321  Càlcul FB 1 9
102324  Física I FB 1 6
102326  Expressió Gràfica FB 1 9
102327  Química FB 1 6
102320 Àlgebra Lineal FB 2 6
102325  Física II FB 2 6
 102328 Organització d'Empreses B 2 6
102329  Fonaments d'Informàtica FB 2 6
102333 Ciència dels Materials B 2 6

 

2n CURS (60 crèdits)
Codi Assignatura Tipus Semestre Crèdits
102322  Mètodes Numèrics FB 1 6
 102330 Teoria de Mecanismes B 1 6
102331  Termodinàmica i Transmissió de Calor B 1 6
102336  Fonaments d'Enginyeria Elèctrica B 1 6
102338  Tecnologies del Medi Ambient i Sostenibilitat B 1 6
 102323 Mètodes Estadístics FB 2 6
102332  Mecànica de Fluïds B 2 6
 102334 Fonaments d'Enginyeria Electrònica B 2 6
102335  Automatització Industrial B 2 6
102499  Direcció de la Producció B 2 6

 

3r CURS (60 crèdits)
Codi Assignatura Tipus Semestre Crèdits
102401 Mètodes Quantitatius B 1 6
102402  Marketing estratègic B 1 6
 102403 Comportament Organitzacional B 1 6
102405  Logística B 1 6
102408  Enginyeria Econòmica B 1 6
102404  Direcció Estratègica B 2 6
102406  Mètodes quantitatius per a la Logística B 2 6
102407  Sistemes d'Informació i Distribució B 2 6
102409 Economia Industrial i Innovació B 2 6
102490  Legislació Industrial i Gestió Integrada B 2 6

 

4t CURS (60 crèdits)
Codi Assignatura Tipus Semestre Crèdits
 102500 Metodologia de Projectes B 1 6
 102497 Pràctiques Tutelades en Empresa B 1/2  15
102498 Treball de Fi de Grau B 2 15
  Bloc optativitat: Tecnologies de la producció      
102493 Disseny de Plantes Industrials O 1 6
 102491 Empresa 4.0 O 1 6
102492  Modelat, Simulació i Estadística Aplicada O 1 6
  Bloc optativitat: Gestió Empresarial      
102495 

Habilitats Directives

O 1 6
 

Bloc optativitat: Economia circular

     
102358

Anàlisi de Dades

O 2 6
102357

Ecoinnovació

O 2 6
102356

Gestió de Recursos

O 2 6
 

MOBILITAT (Assignatures fetes en el marc de

convenis amb altres universitats

     
 102359 Mobilitat I O 1/2 6
102360  Mobilitat II O 1/2 6
102361  Mobilitat III O 1/2 6
 101434 Matèria Transversal O 1/2 6

 

GUÍA DOCENTE Grado en Organización Industrial y Logística (Campus Igualada) - CURSO 2018/19

1r CURSO (60 créditos)
Codigo Asignatura Tipo Semestre Créditos
102321  Cálculo FB 1 9
 102324 Física I FB 1 6
 102326 Expresión Gráfica FB 1 9
102327  Química FB 1 6
102320  Álgebra Lineal FB 2 6
102325  Física II FB 2 6
102328  Organización de Empresas B 2 6
102329  Fundamentos de Informática FB 2 6
102333  Ciencia de los Materiales B 2 6

 

2º CURSO (60 créditos)
Codigo Asignatura Tipo Semestre Créditos
102322  Mètodos Numéricos FB 1 6
102330  Teoría de Mecanismos B 1 6
102331  Termodinámica y Transmisión de Calor B 1 6
102336  Fundamentos de Ingeniería Eléctrica B 1 6
102338  Tecnologias del Medioambiente y Sostenibilidad B 1 6
102323  Métodos Estadísticos FB 2 6
102332  Mecánica de Fluidos B 2 6
 102334 Fundamentos de Ingeniería Electrónica B 2 6
 102335 Automatización Industrial B 2 6
 102499 Dirección de la Producción B 2 6

 

3r CURSO (60 créditos)
Codigo Asignatura Tipo Semestre Créditos
 102401 Métodos Cuantitativos B 1 6
102402  Marketing estratégico B 1 6
102403 Comportamiento Organizacional B 1 6
 102405 Logística B 1 6
 102408 Ingeniería Económica B 1 6
 102404 Dirección Estratégica B 2 6
102406  Métodos cuantitativos para la Logística B 2 6
102407  Sistemas de Información y Distribución B 2 6
 102409 Economía Industrial e Innovación B 2 6
102490  Legislación Industrial y Gestión Integrada B 2 6

 

4º CURSO (60 créditos)
Codigo Asignatura Tipo Semestre Créditos
 102500 Metodología de Proyectos B 1 6
 102497 Prácticas Tuteladas en Empresa B 1/2  15
102498 Trabajo de Fin de Grado B 2 15
  Bloque optatividad: Tecnologías de la producción      
102493 Diseño de Plantas Industriales O 1 6
 102491 Empresa 4.0 O 1 6
102492  Modelage, Simulación y Estadística Aplicada O 1 6
  Bloque optatividad: Gestión Empresarial      
102495 

Habilidades Directivas

O 1 6
 

Bloque optatividad: Economía circular

     
102358

Análisis de Datos

O 2 6
102357

Ecoinnovación

O 2 6
102356

Gestión de Recursos

O 2 6
 

MOVILIDAD (Asignatures cursadas en el marco

de convenios con otras universidades

     
 102359 Movilidad I O 1/2 6
102360  Movilidad II O 1/2 6
102361  Movilidad III O 1/2 6
 101434 Materia Transversal O 1/2 6

 

COURSE GUIDE Bachelor’s degree in Industrial Organisation and Logistics Engineering YEAR 2018/19

1st COURSE (60 credits)
Code Subject Type Semester Credits
102321  Calculus FB 1 9
102324  Physics I FB 1 6
 102326 Graphic Expression FB 1 9
102327  Chemistry FB 1 6
102320  Linear Algebra FB 2 6
102325  Physics II FB 2 6
102328  Business Management B 2 6
102329  Computer Science Basic FB 2 6
102333  Material Science B 2 6

 

2nd COURSE (60 credits)
Code Subject Type Semester Credits
 102322 Numerical Methods FB 1 6
 102330 Theory of Mechanisms B 1 6
102331  Thermal Engineering B 1 6
102336  Electrical Engineering Basics B 1 6
102338  Environmental Technologies and Sustainability B 1 6
102323  Statistical Methods FB 2 6
 102332 Fluid Mechanics B 2 6
 102334 Electronic Engineering Basics B 2 6
 102335 Industrial Automation B 2 6
 102499 Production Management B 2 6

 

3rd COURSE (60 credits)
Code Subject Type Semester Credits
102401  Quantitative Methods B 1 6
102402  Strategic Marketing B 1 6
102403  Organizational Behavior B 1 6
102405  Logistics B 1 6
 102408 Economic Engineering B 1 6
102404  Strategic Direction B 2 6
 102406 Quantitative Methods for Logistics B 2 6
102407  Information and Distribution Systems B 2 6
 102409 Industrial Economics and Innovation B 2 6
102490  Industrial Legislation and Integrated Management B 2 6

 

4th COURSE (60 créditos)
Code Subject Type Semester Credits
 102500 Technical Projects B 1 6
 102497 Internship B 1/2  15
102498  Bachelor's Thesis B 2 15
  Optional block: Production technologies      
102493 Industrial Plant Desing O 1 6
 102491 Enterprise 4.0 O 1 6
102492  Modeling, Simulation and Aplied Statistics O 1 6
  Optionality block: Business Management      
102495 

Leadership Skills

O 1 6
 

Optional block: Circular economy

     
102358

Data Analysis

O 2 6
102357

Eco-Innovation

O 2 6
102356

Resource Management

O 2 6
  MOBILITY (Subjects taken in the frame
of agreements with other universities)
     
 102359 Mobility I O 1/2 6
102360  Mobility II O 1/2 6
102361  Mobility III O 1/2 6
 101434 Cross-Curricular Subject O 1/2 6