Guia docent AT

 GRAU ARQUITECTURA TÈCNICA 2010-2011

 Codis

Assignatures

Tipus Quadrimestre
Crèdits
  PRIMER CURS      
101400 Càlcul i estadística BA 1 7,5
101403 Expressió gràfica 1 BA 1 6
101402 Física BA 1 9
101409 Informàtica BA 1 6
101401 Àlgebra lineal BA 2 6
101404 Expressió gràfica 2 BA 2 6
101414 Història de la construcció OB 2 6
101406 Instal·lacions 1 BA 2 6
101405 Materials 1 BA 2 7,5
         
  SEGON CURS      
101422 Equips d'obra, instal·lacions i mitjans auxiliars OB 1 6
101416 Estructures 1 OB 1 6
101410 Expressió gràfica 3 OB 1 6
101419 Instal·lacions 2 OB 1 6
101412 Materials 2 OB 1 9
101407 Economia i empresa BA 2 7,5
101417 Estructures 2 OB 2 6
101408 Legislació i gestió urbanística BA 2 7,5
101413 Sistemes i tipologies de la construcció OB 2 6
         
  TERCER CURS      
101418 Estructures 3 OB 1 6
101426 Peritatges i valoracions OB 1 6
101421 Planificació, programació i control OB 1 6
101425 Pressupostos i amidaments OB 1 6
101411 Topografia i replantajaments OB 1 6
101424 Control de qualitat i normativa OB 2 6
101420 Organització d'obres OB 2 6
101415 Patologia i diagnosi OB 2 6
101423 Seguretat i salut OB 2 9
         
  QUART CURS      
101438 Pràctiques tutelades en empresa OB 1 15
101427 Oficina tècnica OB 2 9
101439 Projecte de final de grau OB 2 15
         
  ASSIGNATURES OPTATIVES      
101431 Construcció sostenible 1 OP 1 6
101432 Construcció sostenible 2 OP 1 6
101433 Construcció sostenible 3 OP 1 6
101428 Rehabilitació 1 OP 1 6
101429 Rehabilitació 2 OP 1 6
101430 Rehabilitació 3 OP 1 6
101434 Matèria transversal OP 1 6
         
         
     BA: Bàsica     OB: Obligatòria     OP: Optativa