Acreditació d'una tercera llengua en els graus

 Descarregar Pdf

La Normativa de Terceres Llengües als estudis de grau de la UdL estableix que, en finalitzar els estudis de grau, els estudiants de la UdL han d'acreditar com a mínim un nivell equivalent al B1 d'una tercera llengua.

 

L'estudiant pot acreditar i reconèixer la competència lingüística de nivell B1 en una tercera llengua mitjançant un dels mecanismes següents:

  1. Presentació d’un certificat acreditatiu B1 o superior reconegut per la UdL, d'acord amb la taula publicada a aquest efecte al web de l'Institut de Llengües.
  2. Superació d'una prova específica de nivell B1 organitzada per l'Institut de Llengües de la UdL.
  3. Superació d’un mínim de 6 crèdits ECTS d’assignatures impartides en una tercera llengua. En aquest cas, l'estudiant també ha de fer els exàmens, els treballs pràctics, etc. en aquesta llengua.
  4. Elaboració i defensa del treball de fi de grau en una tercera llengua.
  5. Desenvolupament de pràctiques externes del grau en un ens extern d’àmbit internacional en què l’ús de la tercera llengua hi sigui obligat. En aquest cas, la memòria de les pràctiques i la seva defensa s'han de fer en la tercera llengua que correspongui.
  6. Participació en programes de mobilitat en els quals s’hagi desenvolupat i superat un mínim de 6 crèdits ECTS en una tercera llengua. 

Estudiants amb una discapacitat reconeguda

Els estudiants amb una discapacitat reconeguda poden sol·licitar l'exempció total o parcial en l'acreditació del coneixement d'una tercera llengüa.

Procediment a seguir:

  • L’estudiant ha de fer la sol·licitud, adreçada al Vicerectorat d'Estudiants i Ocupabilitat, a través de la seu electrònica de la UdL.
  • Amb la sol·licitud s’ha d’aportar la documentació següent: dictamen tècnic o informe mèdic sobre la discapacitat que justifiqui la sol·licitud d’exempció total o parcial en l’acreditació del coneixement d’una tercera llengua; certificació acreditativa de la discapacitat, on constin el tipus i el grau, expedida per l’òrgan competent, i, si escau, altra documentació que pugui aportar l'estudiant relativa als estudis de secundària.

 

Tenen consideració de tercera llengua l’anglès, el francès, l’alemany i l’italià.

En aquest enllaç podeu trobar els certificats reconeguts.

L’acreditació es justificarà presentant a la Secretaria Acadèmica la documentació corresponent abans del dipòsit del Treball de Final de Grau.

Podeu trobar més informació sobre l’acreditació d’una tercera llengua als graus, en aquest enllaç.

   Darrera modificació: