Acreditació d'una tercera llengua en els graus

 Descarregar Pdf

 

Estudiants que han iniciat estudis universitaris de grau a partir del curs 2018-2019

D'acord amb la Llei 1/2018, en acabar els estudis aquests estudiants hauran d'acreditar un nivell en una tercera llengua equivalent al B2 del Marc europeu comú de referència per a les llengües (MECR) del Consell d'Europa.

La Normativa d’acreditació de la tercera llengua en els estudis de grau de la UdL estableix que els estudiants que han iniciat els seus estudis universitaris el curs 2018-2019 o posteriors, i que provenen dels estudis de batxillerat i les proves d'accés a la universitat (PAU), o de cicles formatius de grau superior (CFGS), amb o sense PAU, han d'acreditar a l'acabament dels estudis un nivell equivalent al B2. La resta d'estudiants de nou accés que han arribat a la Universitat el curs 2018-2019 o posteriors per una via diferent de les esmentades no tenen com a requisit l'assoliment del nivell B2 sinó l'acreditació del nivell B1.

Tal com es va informar en el Consell de Govern de 14 de desembre del 2021, la Universitat de Lleida no demanarà el requisit del nivell B2 en una tercera llengua als alumnes que acabin el grau aquest curs 2021-2022. Seguirà vigent, però, l'acreditació del nivell equivalent al B1 regulada per la Normativa de terceres llengües al estudis de grau, aprovada pel Consell de Govern el 22 de juliol de 2021.

En el marc de la Comissió de Política Lingüística del CIC es treballa per tal que el conjunt de les universitats catalanes adoptin una política comuna a partir del curs 2022-2023 en relació amb les terceres llengües que poden ser objecte d'assoliment d'un nivell equiparable al B2, les vies alternatives a l'acreditació per a l'assoliment de les competències en terceres llengües, i les adaptacions o exempcions per atendre els supòsits en què hi hagi dificultats per a l'adquisició de competències lingüístiques.

Estudiants que han accedit als estudis de grau abans del curs 2018-2019

La Normativa d’acreditació de la tercera llengua en els estudis de grau de la UdL estableix que els estudiants de grau han de tenir, en acabar els estudis, un nivell equivalent B1 d'una tercera llengua.

 

L'estudiant pot acreditar i reconèixer la competència lingüística de nivell B1 en una tercera llengua mitjançant un dels mecanismes següents:

 1. Presentació d’un certificat de nivell B1 o superior reconegut per la UdL, d'acord amb la taula publicada a aquest efecte al web de l'Institut de Llengües.
 2. Superació d'una prova específica de nivell B1 organitzada per l'Institut de Llengües de la UdL.
 3. Superació d’un mínim de 6 crèdits ECTS d’assignatures impartides en una tercera llengua. En aquest cas, l'estudiant també ha de fer els exàmens, els treballs pràctics, etc. en aquesta llengua.
 4. Elaboració i defensa del treball de fi de grau en una tercera llengua.
 5. Desenvolupament de pràctiques externes del grau en un ens extern d’àmbit internacional en què l’ús de la tercera llengua hi sigui obligat. En aquest cas, la memòria de les pràctiques i la seva defensa s'han de fer en la tercera llengua que correspongui.
 6. Participació en programes de mobilitat en els quals s’hagi desenvolupat i superat un mínim de 6 crèdits ECTS en una tercera llengua. 

L'estudiant pot acreditar i reconèixer la competència lingüística de nivell B2 en una tercera llengua mitjançant un dels mecanismes següents:

 1. Presentació d’un certificat de nivell B2 o superior reconegut per la UdL, d'acord amb la taula publicada a aquest efecte al web de l'Institut de Llengües.
 2. Superació d'una prova específica de nivell B2 organitzada per l'Institut de Llengües de la UdL.
 3. Superació d’un mínim de 9 crèdits ECTS d’assignatures impartides en una tercera llengua. En aquest cas, l'estudiant també ha de fer els exàmens, els treballs pràctics, etc. en aquesta llengua.
 4. Elaboració i defensa del treball de fi de grau en una tercera llengua.
 5. Desenvolupament de pràctiques externes del grau en un ens extern d’àmbit internacional en què l’ús de la tercera llengua hi sigui obligat. En aquest cas, la memòria de les pràctiques i la seva defensa s'han de fer en la tercera llengua que correspongui.
 6. Participació en programes de mobilitat en els quals s’hagi desenvolupat i superat un mínim de 9 crèdits ECTS en una tercera llengua. 

Estudiants amb una discapacitat reconeguda

Els estudiants amb una discapacitat reconeguda poden sol·licitar l'exempció total o parcial en l'acreditació del coneixement d'una tercera llengüa.

Procediment a seguir:

 • L’estudiant ha de fer la sol·licitud, adreçada al Vicerectorat d'Estudiants i Ocupabilitat, a través de la seu electrònica de la UdL.
 • Amb la sol·licitud s’ha d’aportar la documentació següent: dictamen tècnic o informe mèdic sobre la discapacitat que justifiqui la sol·licitud d’exempció total o parcial en l’acreditació del coneixement d’una tercera llengua; certificació acreditativa de la discapacitat, on constin el tipus i el grau, expedida per l’òrgan competent, i, si escau, altra documentació que pugui aportar l'estudiant relativa als estudis de secundària.

 

Tenen consideració de tercera llengua l’anglès, el francès, l’alemany i l’italià.

En aquest enllaç podeu trobar els certificats reconeguts.

L’acreditació es justificarà presentant a la Secretaria Acadèmica la documentació corresponent abans del dipòsit del Treball de Final de Grau.

Podeu trobar més informació sobre l’acreditació d’una tercera llengua als graus, en aquest enllaç.

   Darrera modificació: