Sol·licitud de canvi d'horari o grup

 Descarregar Pdf

Canvi de grup del Grau en Enginyeria Informàtica (Campus Lleida/Igualada)

L'estudiantat del Grau en Enginyeria Informàtica de l’EPS-UdL que vulgui canviar de campus (entre Lleida i Igualada, o viceversa) pot sol·licitar el canvi de grup, sempre i quan tinguin superats 30 crèdits o més del Grau. A més ha de complir els requisits que estableix la Normativa de permanència de la UdL.

Només es podrà canviar de campus un cop al llarg dels estudis.

El termini per sol·licitar el canvi de grup per al curs 2024-2025 és del 2 al 15 de maig de 2024.

La Direcció del Centre resoldrà les sol·licituds d'acord amb els criteris d’admissió per trasllat directe en un grau de l’Escola Politècnica Superior vigents, atès que la nota d’accés a aquestes titulacions és diferent per a cada grup.

FORA D'AQUEST TERMINI, PER A CADA MODIFICACIÓ ACCEPTADA PEL CENTRE, S'HAURÀ D'ABONAR EL RECÀRREC PER MODIFICACIÓ, TAL COM PREVEU PER A AQUEST CONCEPTE EL DECRET DE PREUS PÚBLICS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA.

Canvi d'horari matí/tarda assignatures 1r i 2n curs Enginyeries Industrials Lleida

L'estudiantat ha d'escollir, quan es matricula, si vol fer les assignatures de 1r i 2n curs de les Enginyeries Industrials de Lleida en horari de de matí (places limitades) o de tarda.

L'estudiantat que vulgui canviar d'horari alguna assignatura un cop matriculat pot sol·licitar el canvi d'horari de tarda a matí / de matí a tarda. La sol·licitud ha d'anar acompanyada de la documentació justificativa del motiu al·legat. En el cas de ser motius laborals, ha d'adjuntar un informe de vida laboral i un certificat de l'empresa on treballa, on hi consti l'horari que fa.

El termini per sol·licitar el canvi d'horari per al curs 2024-2025 és del 13 al 23 de setembre de 2024.

S'ha de demanar per a totes les assignatures que es vulguin canviar d'horari, tant les del 1r semestre com les del 2n semestre. 

FORA D'AQUEST TERMINI, PER A CADA MODIFICACIÓ ACCEPTADA PEL CENTRE, S'HAURÀ D'ABONAR EL RECÀRREC PER MODIFICACIÓ, TAL COM PREVEU PER A AQUEST CONCEPTE EL DECRET DE PREUS PÚBLICS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA.

Sol·licitud de canvi de grup o torn

El canvi de grup o d'horari s'ha de demanar presentant electrònicament la sol·licitud corresponent seguint les instruccions que trobareu a:

   Darrera modificació: