Avaluació Curricular

 Descarregar Pdf

Què és l'avaluació curricular

L’avaluació curricular té com a objetiu determinar si un estudiant ha adquirit globalment els coneixements necessaris per superar cadascun dels blocs curriculars i si podrà acabar els estudis en un temps raonable.

Hi ha dos blocs curriculars a cadascuna de les titulacions de grau: 

  • El Bloc Curricular d'Inici de grau agrupa totes les assignatures obligatòries del primer curs
  • El Bloc Curricular de Finalització de grau agrupa totes les assignatures obligatòries del segon, tercer i quart cursos, exceptuant les assignatures optatives i d'especialització, les Pràctiques Tutelades en Empresa i el Treball de Final de Grau.

En el cas de la Doble titulació Grau en Enginyeria Mecànica i Grau en Enginyeria de l'Energia i Sostenibilitat hi haurà un Bloc Curricular d’Inici, que inclourà totes les assignatures del primer curs, i un Bloc Curricular de Finalització per a les assignatures de segon, tercer i quart cursos, que no inclourà les assignatures optatives i d’especialitat, ni les pràctiques en empresa, ni el treball de final de grau.

En el cas de la Doble titulació Grau en Enginyeria Informàtica i Grau en Administració i Direcció d'Empreses hi haurà un Bloc Curricular de Finalització per a totes les assignatures de l’itinerari curricular, que no inclourà les pràctiques en empresa, ni els treballs de final de grau.

En el cas de la Doble titulació Grau en Enginyeria en Organització Industrial i Logística i Grau en Administració i Direcció d'Empreses hi haurà un Bloc Curricular de Finalització per a totes les assignatures de l’itinerari curricular, que no inclourà les assignatures optatives, les pràctiques en empresa, ni els treballs de final de grau.

La Comissió de Qualificacio Curricular del Bloc d'Inici és l’encarregada d'aplicar els criteris aprovats a la Normativa per a aquest Bloc, i valorar el nivell de formació adquirit per cada estudiant, extret a partir de l'anàlisi del conjunt d'assignatures que integren el bloc curricular. També establirà quins estudiants superen el bloc curricular, quina és la nota que haurà de constar a l'acta i a l'expedient de cada estudiant, i elaborar un informe amb els resultats de l’avaluació curricular, perquè el signi el director del Centre.

En el cas de la Doble titulació Grau en Enginyeria Mecànica i Grau en Enginyeria de l'Energia i Sostenibilitat la Comissió de Qualificació Curricular del Bloc d'Inici serà la mateixa Comissió de les titulacions de grau corresponents.

Els estudiants del Bloc Curricular de Finalització, que compleixin les condicions aprovades a la Normativa per a aquest Bloc, podran fer una sol·licitud adreçada al director del Centre perquè se’ls hi faci la compensació de l’assignatura o assignatures que corresponguin. La Qualificació Curricular d’aquest bloc serà sempre la que resulti d’aplicar els criteris aprovats a la Normativa.

A l’estudiant se li podrà donar un bloc per superat en conjunt i compensar-li les assignatures que no tenia superades, sempre que compleixi els criteris establerts per al bloc curricular en el qual està matriculat, o quan la Comissió Curricular del Bloc d'Inici així ho decideixi.

   Darrera modificació: