Matriculació del TFG/TFM

RECORDEU QUE, D'ACORD AMB LES NORMATIVES VIGENTS, PER PODER FER LA LECTURA DEL TFG/TFM, CAL:

 Graus:

- Graus de 4 anys. Tenir superades totes les assignatures de 1r, 2n i 3r curs, i tenir matriculades o superades les assignatures de 4t curs.

- Graus de 3 anys. Tenir superades totes les assignatures de 1r i 2n curs, i tenir matriculades o superades les assignatures de 3r curs.

- Doble titulació GEI-ADE. Tenir superades totes les assignatures de 1r, 2n i 3r curs, tenir un màxim de 18 crèdits pendents de 4t curs, i tenir superades o matriculades totes les assignatures de 5è curs.

 Màsters: Haver superat totes les assignatures obligatòries de la titulació.

(Vigileu si teniu assignatures matriculades que, en cas de no superar-les, us poden impedir llegir el TFG-TFM .)

Matrícula del Treball de Fi de Grau / Màster

 Descarregar Pdf

Matriculació del TFG/TFM

Per fer la matrícula del Treball de fi de Grau o de Màster, cal complir els requisits que trobareu en aquest document.

 
Proposta de TFG-TFM:

Abans de matricular-vos cal haver presentat la proposta de TFG-TFM.

Per fer-ho heu de de descarregar l'arxiu PROPOSTA TFG/TFM a l'ordinador (requisits: Adobe Reader 10.0 ), omplir les dades del formulari i guardar l'arxiu de nou.

Després, des del vostre correu UdL, envieu el formulari al vostre director o codirectors de TFG/TGM perquè el revisin i li donin el vistiplau. El director/codirector el farà arribar al coordinador de la titulació perquè comprovi que tot és correcte i l'enviï a la secretaria de l'EPS a Lleida (eps.tfg-tfm@udl.cat) / gestió acadèmica a Igualada (igualada.academic@udl.cat).

Molt important:

Tots els correus electrònics s'han d'enviar des dels correus UdL dels implicats, han de tenir el nom i cognoms de l'estudiant a l'assumpte i l'estudiant ha d'estar en còpia.


L’adreça electrònica específica de la Secretaria Acadèmica del Campus de Lleida, per als tràmits corresponents al TFG o al TFM és: eps.tfg-tfm@udl.cat

La proposta s'ha de presentar, com a mínim, 10 dies abans de l'inici del termini de l'automatrícula.

 Hi haurà dos terminis de matrícula:

  • Primer termini:  Del 6 al 13 d'octubre de 2023
  • Segon termini:  Del 20 al 28 de febrer de 2024

La matrícula es farà pel sistema d’automatrícula, accedint per Internet a: http://automatricula.udl.cat

Si ja teniu matrícula feta per al curs actual, s'haurà de fer la modificació/ampliació de matrícula afegint el TFG-TFM.

Si no teniu matrícula feta per al curs actual, haureu de fer matrícula nova, seguint aquestes instruccions:

Per accedir al programa d'automatrícula

La matrícula es farà pel sistema d’automatrícula, accedint per Internet a: http://automatricula.udl.cat

Cal tenir el nom d'usuari i el password d’accés al Campus Virtual i al correu de la UdL. Si no el teniu, heu de passar a recollir-lo per una aula d’informàtica del Campus.

Documentació

La documentació que heu de portar a la Secretaria Acadèmica abans del dia que hàgueu de fer l'automatrícula:

http://www.udl.cat/ca/serveis/aga/secciopreinscripciobeques/.

Pagament de matrícula

Per domiciliar el pagament de la matrícula necessitareu un número de compte. En aquest enllaç trobareu informació de com es fa el pagament de la matrícula.

En el cas del segon termini de matrícula del febrer, el pagament serà domiciliat en un únic pagament.

ATENCIÓ: Si la Universitat no pot cobrar l’import total o parcial de la matrícula a través del número de compte indicat per l’estudiant o a través de qualsevol altra modalitat de pagament, tornarà a enviar el rebut una segona vegada per tal que el pagui en efectiu, afegint a l’import total o parcial de la matrícula els percentatges següents:

- Des de la data de venciment i fins als dos mesos, el 5% de recàrrec.

- Entre els dos i els quatre mesos, el 10% de recàrrec.

- A partir dels quatre mesos, el 15% de recàrrec.

La Universitat notificarà a l’estudiant l’import pendent i li enviarà un document de pagament que inclourà el recàrrec inicial del 5%, que tindrà una validesa de tres mesos.

En el cas que hagueu canviat el número de compte bancari i que el titular no sigui el mateix, heu d'imprimir l'ordre de pagament i portar-la a la secretaria signada pel titular del compte.

   Darrera modificació: